بارگیری (دانلد) مولنما

از طریق مراجعه به این صفحه، شما میتوانید آخرین ویرایش موجود از برنامۀ مولنما را بارگیری کنید.

پیوند اندازه به مگابایت نسخه تاریخ توضیحات
MolnamaSetup.exe 38.23 1.0.13 17 آبان 1389 قبل از نصب این نسخه، نسخۀ قبلی را Uninstall کنید.